• Hjem
  • Automatisk brannalarm

Viktig informasjon til montører

Arbeid på og i nærheten av alarmanlegg.
Husk å koble ut alarmoverføringen til brannvesenet ved arbeid på og i nærheten av alarmanlegg. Dette skal ikke meldes inn til brannvesenet som en ”forsikring” for å unngå unødig utkjøring og gebyr.
Det være seg varme arbeider, arbeid som virvler opp støv, utkobling av sprinkleranlegg samt annet arbeid og lignende som kan utløse alarmanlegget.
Pågangen om å melde slikt arbeid er stor og øker i omfang og er blitt et stort problem.

Dette er forstyrrende for den daglige driften av Midt-Norge 110-sentral IKS og kan i verste fall få fatale følger.

Ansvar:
Alarmanleggets eier er ansvarlig for drift, vedlikehold og kontroll av anlegget.
Midt-Norge 110-sentral IKS har ansvar for mottak av automatiske brannalarmer og viderevarsle det stedlige brannvesen etter gjeldende aksjonsplan.

Presisering:
Midt-Norge 110-sentral presiserer at eier av anlegget er ansvarlig for utkobling av anlegget når det foregår arbeid på og i nærheten av anlegget som kan utløse unødig alarm.
Det skal ikke varsles eller ringes inn slikt arbeid til 110-sentralen.
Men det skal varsles med en gang på nødnummer 110 dersom en er uheldig og utløser alarmen.

I de nye kontraktsvilkår punkt 8. Under kundens forpliktelser står blant annet:
Kunden skal oppnevne en brannvernansvarlig/kontaktperson som står ansvarlig for anlegget, deriblant:
• Informasjonsplikt ovenfor de som skal utføre arbeid på og i nærheten av anlegget.
• Utkobling av overføring når det foregår arbeid og lign. som kan utløse unødig alarm

Årskontroll:
Ved test av overføring under årskontroll skal det ringes på forhånd 73957656.
Når det gjelder arbeid på Al-tel sender og lignende varsles det på samme tlf. nummer.

Vedrørende ileggelse av gebyr:
Nye kontraktsvilkår punkt 9: Alle alarmer som utløses av andre grunner enn brann / branntilløp, herunder også alarmer utløst uten påviselig grunn, er unødig alarm. Ved gjentatte unødige alarmer kan brannvesenet ilegge kunden gebyr etter gjeldende betalingsregulativ.

Det er viktig at alle eiere av alarmanlegg og forhandlere som utfører arbeid på slike anlegg informeres om ovenstående.